Home Vi tính - kinh nghiệm Tin học cơ bản: Cách để mở Word hay Excel nhanh và dễ
Trang nhất
Lãnh đạo Phòng
Chuyên viên
Đơn vị trực thuộc
Tin Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - khuyến học
Thi - tuyển sinh
Gương mặt tiêu biểu
Vi tính - kinh nghiệm
Văn bản mới
Hộp thư phản ánh
MỖI NGÀY MỘT CÂU CHUYỆN
Thư viện tài nguyên
THÔNG BÁO NỘI BỘ
Thứ ba, 09 Tháng 2 2010 06:29

This conversational scenario explains how to start Word or Excel quickly and easily. To enable this, you will create a shortcut icon and use the Quick Launch.

Cuộc đàm thoại này giải thích cách để bạn có thể mở Word hay Excel một cách nhanh chóng và dễ dàng. Để làm điều này, bạn chỉ cần tạo một icon shortcut và dùng tính năng Quick Launch.

 

I can always quickly start Internet Explorer because I have an icon on the desktop.
Tôi luôn có thể mở trình duyệt Internet Explorer một cách nhanh chóng vì có một icon trên màn hình desktop.

 

I often use Word and Excel. I wish I also had Word and Excel icons on the desktop…
Tôi thường dùng Word và Excel. Tôi mong mình cũng có các icon Word và Excel trên màn hình desktop.

 

Have you tried to create shortcut icons for Word and Excel?
Bạn đã thử tạo các icon shortcut cho Word và Excel chưa?

 

Shortcut?
Shortcut ư?

 

A shortcut means a shorter route.
Một shortcut có nghĩa là một lối tắt.


For example, if you create a shortcut icon for Word on your desktop, you will be able to start Word by double-clicking the shortcut icon.
Chẳng hạn, nếu bạn tạo một icon shortcut cho Word trên màn hình desktop của mình, bạn sẽ có thể mở Word bằng cách nhấp kép lên icon đó.

 

It sounds easier than starting from the Start button. I want to create a shortcut icon for Word. Can you tell me how to do it?
Nó quả là dễ hơn là mở từ nút Start. Tôi muốn tạo một icon shortcut cho Word. Bạn có thể giúp tôi cách làm nó không?

 

First, click Start, click All Programs, and click Microsoft Office. And then, right-click Microsoft Office Word 2003 or Microsoft Office Word 2007, point to Send To, and click Desktop as Shortcut.
Đầu tiên, bạn click lên nút Start, click lên mục All Programs.

 

 

và click lên nhóm Microsoft Office.

 

 

Sau đó, bạn click chuột phải lên mục Microsoft Office Word 2003 hay Microsoft Office Word 2007, chọn mục Send to trên menu ngữ cảnh rồi click lên mục Desktop as Shortcut hay Desktop (create shortcut)

 

 

Now I have a new Word icon with an arrow at the lower left.
Bây giờ tôi có một icon Word mới với một mũi tên ở góc dưới bên trái.

 

 

This small arrow indicates that this icon is a shortcut icon.
Ồ, mũi tên nhỏ này cho biết icon này là một icon shortcut.


Can you double-click the icon?
Bạn có thể nhấp kép lên icon đó chứ?

 

・・・I was able to start Word!
Wow, tôi đã có thể mở được Word rồi!

 

A shortcut icon allows me to easily start an application!
Một icon shortcut cho phép tôi dễ dàng mở một ứng dụng!

 

You can also apply the same method to Excel or other applications if you want to create a shortcut icon for those.
Bạn cũng có thể áp dụng cách này với Excel hay các ứng dụng khác nếu bạn muốn tạo một icon shortcut cho chúng.


There is another way to quickly launch an application besides a shortcut icon.
Ngoài icon shortcut, bạn cũng có một cách khác để nhanh chóng mở một ứng dụng.


It’s called the Quick Launch. This is useful too. So you’d better remember it.
Nó gọi là Quick Launch (mở nhanh). Nó cũng hữu dụng đó. Vì thế, tốt hơn là bạn nên nhớ nó nhé.

 

The name really explains how that works.
Cái tên này thật sự giải thích cách nó hoạt động.

 

Yes, that’s right.
Vâng, đúng rồi.


When you have many open windows on your desktop or when you maximize an application window, shortcut icons will be hidden behind those windows. But the Quick Launch is always shown in the Taskbar, so it will never be concealed.
Khi bạn có nhiều cửa sổ đang mở trên màn hình desktop của mình hoặc khi bạn bung lớn một cửa sổ ứng dụng, các icon shortcut có thể bị che dưới các cửa sổ đó. Nhưng Quick Launch thì luôn luôn hiển thị trên thanh Taskbar, vì thế nó sẽ không bao giờ bị che khuất.

 

Is the Taskbar the bottom portion of the screen where the Start button and the clock are displayed?
Where can I find the Quick Launch?

Có phải thanh Taskbar nằm ở bên dưới màn hình desktop, nơi nút Start và đồng hồ hiển thị không? Tôi có thể tìm Quick Launch ở đâu?

 

Usually, you can find the Quick Launch on the right-hand side of the Start button.
Thường thì bạn có thể tìm thấy Quick Launch ở mé bên phải nút Start.

 

 

Do you see a small icon for Internet Explorer?
Bạn có nhìn thấy một icon nhỏ của Internet Explorer không?

 

No, I don’t see anything…
Không, tôi không nhìn thấy bất cứ cái gì…

 

 

OK. That means that your Quick Launch is turned off now.
OK. Đó có nghĩa là hiện giờ Quick Launch của bạn đang bị tắt.


I’ll tell you how to turn it on. So can you try that?
Tôi sẽ giúp bạn biết cách bật nó lên. Bạn có thể thử chứ?


First, right-click the area on the Taskbar where you don’t have any icons displayed, point to Toolbar, and then click Quick Launch.
Đầu tiên, bạn click chuột phải lên một khu vực trống bất kỳ trên thanh Taskbar nơi không có bất cứ icon nào hiển thị. Chọn mục Toolbars trên menu ngữ cảnh rồi click lên mục Quick Launch.

 

 

Now I see several small icons on the Taskbar including the Internet Explorer icon.
Bây giờ, tôi đã nhìn thấy nhiều icon nhỏ trên thanh Taskbar, trong đó có cả icon Internet Explorer.

 

 

Those are the Quick Launch icons. By clicking those small icons, you will be able to start the corresponding applications.
Đó chính là các icon Quick Launch đó bạn ạ. Bằng cách click lên các icon nhỏ đó, bạn sẽ có thể mở ngay các ứng dụng tương ứng.

 

Let me try to start Internet Explorer. Click the small icon… The application launched immediately!!
Can I also add Word in here?

Cho phép tôi thử mở Internet Explorer nhé. Click lên icon nhỏ này… Ứng dụng được mở ngay lập tức!! Tôi cũng có thể đưa thêm icon Word vào đây chứ?

 

Of course, you can! Let’s try to add the shortcut icon for Word that you have just created.
Dĩ nhiên rồi. bạn có thể làm điều đó! Hãy thử thêm vào Quick Launch icon shortcut của Word mà bạn vừa tạo ra khi nãy.


Click the Word shortcut icon displayed on the desktop, move the icon over the Quick Launch holding down the left button of your mouse, and release the mouse button, which enables you to add Word in the Quick Launch.
Click lên icon shortcut Word hiển thị trên màn hình desktop, nhấn giữ phím chuột trái trong khi kéo icon này rồi thả vào Quick Launch.

 

 

Word is now available in the Quick Launch! I’ll also add Excel right away.
Word bây giờ đã nằm trong Quick Launch! Tôi cũng sẽ thêm icon Excel ngay đây.

 

 

You can choose to use either Shortcut icons or the Quick Launch to quickly start applications.
Từ nay, bạn có thể chọn để sử dụng các icon shortcut hay Quick Launch để mở các ứng dụng một cách nhanh chóng.

 

 
Văn bản mới